پورتال آموزشی افغانستان | Afghanistan Educational Portal پورتال آموزشی افغانستان- Afghan Educational Portal اولین وبهترین وب سایت علمی آموزشی در افغانستان که از طریق آنلاین (انترنیتی ) به فعالیت آغاز نموده یکی از بزرگترین مراکز علمی در فراهم بهترین ,ناب ترین و کمیاب ترین معلومات در مواردگونانگون همچو : رهنمایی مکمل با فراهم نمودن کتاب اسلامی ,فتوا معاصر,بخش توحید,بخش تفسیر و ترجمه قرآن کریم,نشید های اسلامی, بخش اقتصاد ,تاریخچه علم اقتصاد ,مفاهیم جدید اقتصاد ,وضعیت فعلی اقتصاد جهان و افغانستان ,بخش مواد آموزشی مواد کانکور برای جوانان ,سافت ویر و برنامه های مفید آموزشی , گنچینه مکمل پزشکی و طبی وصد ها مقاله مفید را از این مرکز انترنیتی دریافت کنید قابل یاد آوریست این پورتال علمی به هیچ ارگان های داخلی یا خارجی، دولت یا غیر دولتی ارتباط ندارد و کاملا مستقل میباشد http://subject2.mihanblog.com 2019-01-14T11:08:32+01:00 text/html 2018-12-02T08:43:26+01:00 subject2.mihanblog.com معاویه عدالتیار با مرکز آموزشی مزمل بپیوندید. http://subject2.mihanblog.com/post/2561 <a href="https://www.facebook.com/Mozamelsciense.education" target="" title=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">به مرکز آموزشی علوم ساینسی مزمل بپیوندید!</font></a> text/html 2017-10-20T16:51:34+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal اوقاتی که ادای نماز در آنها نهی شده است http://subject2.mihanblog.com/post/2558 <h2 style="text-align: right;" dir="rtl"><font color="#0000ff" face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">اوقاتی که ادای نماز در آنها نهی شده است:</span></font></h2> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از عقبه بن عامر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(رض)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;روایت است : (ثلاث ساعات کان رسول الله</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;ینهانا أن نصلی فیهن أو أن نقبر فیهن موتانا : حین تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع، و حین یقوم قائم الظهیرة حتی تمیل الشمس، و حین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب)</span><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[1]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «سه وقت است که پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(صلی الله علیه و اله وسلم)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;ما را در نماز خواندن یا دفن کردن مرده‌هایمان در آن اوقات نهی کرده است، وقتی که تازه خورشید طلوع می‌کند تا آن که بلند شود، و وقتی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد تا وقتی که مایل شود، و زمانی که خورشید در آستانه غروب باشد تا وقتی که غروب کند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;علت نهی از نماز در این اوقات را در خطاب به عمروبن عبسه بیان کرده و فرموده است : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، فإنها تطلع حین تطلع بین قرنی شیطان، و حینئذ یسجدلها الکفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتی یستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حینئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفی فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتی تصلی العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمس، فإنها تغرب بین قرنی شیطان و حینئذ یسجد لها الکفار)</span><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[2]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «نماز صبح را بخوان سپس تا وقتی که خورشید طلوع می‌کند و بالا می‌آید نماز نخوان، چون خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می‌کند و کفار برای آن سجده می‌برند؛ سپس نماز (ضحی) بخوان چون ملائکه شاهد و حاضر بر نماز هستند تا اینکه سایه نیزه به کمترین مقدار خود می‌رسد؛ آنوقت از خواندن نماز خودداری کن؛ چون در این وقت آتش جهنم شعله‌ورمی‌شود. سپس وقتی که سایه مایل شد نماز بخوان چون ملائکه شاهد و حاضر بر نماز هستند. تا آنکه نماز عصر را می‌خوانی، و بعد از آن، از نماز خواندن خودداری کن تا وقتی که خورشید غروب کند؛ چون خورشید بین دو شاخ شیطان غروب می‌کند و در این زمان کفار برای آن سجده می‌برند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: center" dir="rtl"><font color="#0000ff"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Zar">نهی از خواندن نماز در اوقات ذکر شده شامل زمان و مکان زیر نمی‌شود : </span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font color="#800080"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">در روز جمعه، زمان استواء (هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد): </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">چون پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;می‌فرماید </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">: (لایغتسل رجل یوم الجمعة فیتطهر ما استطاع من طهر، ویدهن من دهن، أو یمس من طیب بیته، ثم یخر فلایفرق بین اثنین، ثم یصلی ماکتب له، ثم ینصت إذا تکلم الإمم، إلا غفرله، ما بینه و بین الجمعة الأخری)</span><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[3]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «هر کسی که روز جمعه غسل کند و تا می‌تواند خودش را پاک کند و سرش را با روغن چرب نماید یا از بوی خوش خانه‌اش، خودش را خوشبو کند، سپس برای نماز جمعه خارج شود و بین دو نفر جدایی نیاندازد (در مسجد از روی شانه‌ها وسر آنها عبور نکند) و آنچه را که برایش مقدر شده نماز بخواند و وقتی که امام شروع به خواندن خطبه کرد، سکوت کند، تمام گناهان (صغیره) او از این جمعه تا جمعه دیگر بخشیده می‌شوند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">در اینجا پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;نمازگزار را به خواندن آنچه برایش مقدر شده تشویق نموده و تا وقت خروج امام او را از نماز خواندن منع کرده است، و &nbsp;به همین علت جماعتی از سلف از جمله عمر بن خطاب</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(رض)&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;و امام احمد نیز به تبعیت از او گفته‌اند: خروج امام (برای خواندن خطبه) مانع نماز است، و خطبه امام مانع صحبت کردن است، پس، خروج امام را مانع خواندن نماز دانسته‌اند نه قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان را (استواء).</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font color="#800080"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">مکان : مکه مکرمه </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> خداوند بر شرافت و بزرگی آن بیفزاید </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> که نماز خواندن در آن درهیچ یک از اوقات مذکور مکروه نیست، چون پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;می‌فرماید : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(یا بنی عبدمناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البیت و صلی أیة ساعة من لیل أو نهار)</span><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[4]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «ای بنی عبد مناف کسی را که در هیچ لحظه‌ای از شبانه‌روز از طواف این خانه و نماز در آن منع نکنید».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">و<font color="#800080"> نمازی که خواندن آن در این اوقات نهی شده است، نماز نفلی است که سببی نداشته باشد</font>. بنابراین در این اوقات قضای نمازهای فوت شده‌ی فرض و سنت جایز است؛ چون پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;می‌فرماید : (من نسی صلاة فلیصل إذا ذکرها، لاکفارة لها إلا ذلک)</span><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn5" name="_ftnref5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[5]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">. «هر کس نمازی را فراموش کرد، همین که یادش آمد باید آنرا بخواند، و کفاره‌ای جز این ندارد». نماز بعد از وضو نیز درهر وقتی که باشد جایز است؛ به دلیل حدیث ابوهریره که پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> هنگام نماز صبح به بلال فرمود : (یا بلال أخبرنی بأرجی عمل عملته فی الإسلام فإنی سمعت دف نعلیک فی الجنة، قال : ما عملت عملا أرجی عندی، أنی لم أتطهر طهورا فی ساعته من لیل أو نهار إلا صلیت بذلک الطهور ما کتب لی أن أصلی)</span><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn6" name="_ftnref6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[6]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «ای بلال به من بگو امیدوارکننده‌ترین عملی که در اسلام انجام داده‌ای کدام است، زیرا من صدای کفشهایت را پیشاپیش خودم در بهشت شنیدم، بلال گفت : امیدوارکننده‌ترین کاری که من انجام داده‌ام این بوده است که وضوئی در هیچ لحظه‌ای از شبانه‌روز نگرفتم مگر اینکه بعد از ان هر آنچه برایم مقدر شده بود، نماز خواندم».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"><font color="#800080">در این اوقات دو رکعت تحیه المسجد هم جایز است</font>؛ چرا که پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;فرموده است: (إذا دخل أحدکم المسجد فلایجلس حتی یصلی رکعتین)</span><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn7" name="_ftnref7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «هرگاه یکی از شما وارد مسجد شد، تا دو رکعت نماز نخوانده ننشیند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><font color="#0000ff"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">نهی از خواندن نفل بعد از طلوع فجر، قبل از نماز صبح:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">یسار مولای ابن عمر گوید : </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(رآنی ابن عمر و أنا أصلی بعد طلوع الفجر فقال یا یسار، إن رسول الله</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> خرج علینا و نحن نصلی هذه الصلاة، فقال : لیبلغ شاهدکم غائبکم، لاتصلوا بعد الفجر الا سجدتین)</span></b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn8" name="_ftnref8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[8]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «ابن عمر مرا دید که بعد از طلوع فجر نماز می‌خواندم، گفت : ای یسار، پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;روزی بر ما وارد شد در حالی که در این وقت نماز نفل می‌خواندیم، فرمود : حاضرین در اینجا، به غایبین برسانند که بعد از طلوع فجر بجز دو رکعت، دیگر نمازی نیست (البته مراد نخواندن نفل است)».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><font color="#0000ff"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">نهی از خواندن سنت هنگام اقامة فرض:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوهریره روایت است که پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إذا أقیمت الصلاة فلاصلاة إلا المکتوبة)</span><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftn9" name="_ftnref9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[9]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «هرگاه نماز(فرض) اقامه شد خواندن هیچ نمازی جز همان فرض جایز نیست».</span></b></p> <div><b><span style="FONT-SIZE: 16pt">&nbsp;</span> </b> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[1]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) صحیح : [ص. جه 1233]، م (831/568/1)، د(3176/481/8)، ت (1035/247/2)، نس (275/1)، جه (1519/486/1).</span></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[2]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) صحیح : [المشکا 1042]، م (832/570/1).</span></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[3]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) صحیح : [الترغیب 689]، خ (883/370/2).</span></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[4]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) صحیح : [ص. جه 1036]، جه (1254/398/1)، ت (869/178/2)، نس (223/5).</span></b></p></div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref5" name="_ftn5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[5]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) متفق علیه : خ (597/70/2)، م (684/477/1)، د (438/113/2)، ابوداود این حدیث را بدون جمله «لاکفاره لها الا ذلک» روایت کرده است، نس (293/1)، ت (187/114/1)، جه (696/227/1).</span></b></p></div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref6" name="_ftn6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[6]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) تخریج در ص (40).</span></b></p></div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref7" name="_ftn7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) متفق علیه : خ (1163/48/3)، م (714/495/1)، د (463/133/2)، ت (315/198/1)، جه (1013/324/1)، نس (53/2).</span></b></p></div> <div id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref8" name="_ftn8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) صحیح : [ص. ج 5353]، د (1264/158/4)، ترمذی این حدیث را بصورت مختصر و با عبارت : «لاصلاة بعد الفجر إلا سجدتین» ذکر کرده است. (417/262/1).</span></b></p></div> <div id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A6%C3%9E%C3%87%C3%8A%C3%AC %C3%9F%C3%A5 %C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%8F%C3%91 %C3%82%C3%A4 %C3%A4%C3%A5%C3%AC %C3%94%C3%8F%C3%A5.htm#_ftnref9" name="_ftn9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[9]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">) صحیح : [ص. جه 945]، م (710/493/1)، ت (419/264/1)، د (1252/142/4)، نس (116/2)، جه (1151/364/1).</span></b></p></div></div> text/html 2017-10-19T18:45:12+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal آیا کسی که بعلت سرطان بمیرد بعنوان شهید تلقی می شود؟ http://subject2.mihanblog.com/post/2557 <p class="MsoNormal" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#008000"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 51, 204);">اگر کسی موحد باشد ودر اثر بیماری سرطان بمیرد شهید است ودر روز جمعه کسی فوت کند بر او عذاب قبر نیست ایا این گفته صحیح میباشد؟</span></font></p><font color="#008000" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">الحمدلله،</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده که فرمودند: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَی الْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِیدٌ ، وَالْغَرِقُ شَهِیدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِیدٌ ، ‏وَالْمَبْطُونُ شَهِیدٌ ، وَصَاحِبُ الْحَرِیقِ شَهِیدٌ ، وَالَّذِی یَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِیدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِیدٌ». أبوداود (3111) و نسائی (1846) و صححه الألبانی فی صحیح أبی داود .</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی: به غیر از مجاهدی که در راه خدا کشته می‌شود، شهداء هفت دسته‌اند: کسی که به مرض طاعون می‌میرد، کسی که غرق می‌شود، کسی که به سینه پهلو می‌میرد، کسی که به درد شکم می‌میرد، کسی که به خاطر سوختن می‌میرد و کسی که در زیر آوار و ویرانی می‌میرد و زنی که در هنگام زایمان نوزادش می‌میرد.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و این از فضل خداوند متعال است که علاوه بر مجاهد راه خدا، این هفت کس را نیز بعنوان شهید حساب کرده است، والحمدلله</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">البته بعضی از علماء ، مرض را نیز داخل در این هفت نوع کرده اند، یعنی بر این مبنا هرکس در اثر بیماری – مانند سرطان – بمیرد او نیز شهید است، اما این سخن درست نیست، زیرا دلیلی که این علماء ارائه می دهند یک حدیث ضعیف و مجعول است و آن حدیث زیر است:</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده باشند: «مَنْ مَاتَ مَرِیضًا مَاتَ شَهِیدًا وَوُقِیَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِیَ وَرِیحَ عَلَیْهِ بِرِزْقِهِ مِنْ الْجَنَّةِ» ابن ماجه (1615).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی: «هرکس بر اثر بیماری بمیرد شهید است، و از فتنه قبر در امان خواهد ماند، و</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">امام ابن جوزی و علامه البانی این حدیث را جعلی و ساختگی می دانند؛ "السلسلة الضعیفة" (4661).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">اما بعضی دیگر از اهل علم با توجه به حدیث صحیح فوق که شهداء را هفت دسته معرفی کرده، آنجا که می فرماید: «وَالْمَبْطُونُ شَهِیدٌ : کسی که به درد شکم می‌میرد» گفتند: اگر سرطان مربوط به داخل شکم باشد، او در حکم شهید است. و گفتند: "مبطون: درد شکم" عام است و شامل هر کسی که بخاطر دردی از ناحیه شکم بمیرد، می شود، و درد شکم خاص به یک درد معین (مثلا اسهال) نیست.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">امام نووی رحمه الله در "شرح صحیح مسلم" گفته: « مبطون یعنی صاحب درد شکم، که همان اسهال است. اما قاضی عیاض گفته: گفته شده: مبطون کسی است که دچار استفراغ و نفخ شکم است، و گفته شده: کسی که شکمش بیمار است، و گفته شده: کسی است که بخاطر دردی در شکمش بمیرد حال هر دردی که باشد».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">پس اگر رأی این گروه از علماء صحیح باشد، باز آن سرطانی بعنوان شهید محسوب می شود که داخل در شکم باشد، تا بتوان آنرا داخل در معنای "مبطون" دانست.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">از علامه عبد المحسن عباد سوال شد:</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">آیا کسی که بر اثر سرطان می میرد داخل در معنای "مبطون" می شود؟</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">پاسخ داد: «خیر، زیرا سرطان همیشه در شکم رخ نمی دهد، گاهی در غیر شکم روی می دهد».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">" شرح سنن أبی داود " (نوار 230).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">پس مثلا کسی که بر اثر سرطان حنجره می میرد، او داخل در معنای "مبطون" نیست و جزو شهید محسوب نمی شود.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">نکته: اگر کسی بر اثر استعمال حرام مانند مخدرات و مشروبات و دخانیات به سرطان (داخل شکم) مبتلا گردد و بر اثر آن بمیرد، حکم بر شهید بودن وی داده نمی شود، زیرا وی بر اثر حرام مرده است، مگر آنکه توبه کرده و استعمال آن مخدرات و مشروبات را ترک گفته باشد ولی بعدها بر اثر ضایعات آن دچار سرطان گردد..</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">خلاصه اینکه: کسی که بر اثر سرطان بمیرد را نمی توان شهید گفت، مگر آنکه موضع سرطان وی داخل شکم باشد، و البته نص صریحی در این باره نیز وارد نشده، اما بعضی از علماء اجتهاد کردند که سرطان داخل شکم می تواند داخل در معنای "مبطون : شکم درد" شود، و امید است که الله متعال چنین کسانی را شهید حساب کند.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">در ضمن اگر بالفرض کسی بر اثر بیماری بمیرد و شهید نامیده شود، حکم شهید فی سبیل الله و مقام وی را ندارد، این افراد هم غسل داده می شوند و هم بر آنها نماز خوانده می شود (بر خلاف شهید در میدان جهاد) و فقط در برخی احکام اخروی با شهیدان در میدان جهاد تشابه دارند.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">.. به فتوای (<a href="http://islampp.com/index.php?id=144&amp;ftwid=14178" target="_blank">6214</a>) مراجعه کنید.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">اما فوت کردن در شب و روز جمعه و برداشتن عذاب قبر از وی، در این مورد یک حدیث وارد شده است که بعضی از محدثین آنرا ضعیف می دانند، که می توانید به فتوای (<a href="http://islampp.com/index.php?id=144&amp;ftwid=12366" target="_blank">5598</a>) مراجعه کنید.</span></p></font> text/html 2017-10-14T20:20:57+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal استفاده از دست‌بند و مُهره [یا هرگونه آویز] و امثال آن برای [حصول شفا و] رفع بلا یا دفع آن، از امور شرک‌آمیز است http://subject2.mihanblog.com/post/2556 <h1 class="title1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: droidkufi_regular; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: green; text-align: center; background-color: rgb(251, 251, 251);">باب (۷): استفاده از دست‌ بند و مُهره [یا هرگونه آویز] و امثال آن برای [حصول شفا و] رفع بلا یا دفع آن، از امور شرک‌آمیز است</h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font style="" face="Mihan-Nassim" size="6">الله متعال می‌فرماید:&nbsp;</font><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;; font-size: 18px;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); font-size: 18px; line-height: 30px;">وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَیَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَرَءَیۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِیَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِی بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِیَ ٱللَّهُۖ عَلَیۡهِ یَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ٣٨</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;; font-size: 18px;">﴾</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">[الزمر: ۳۸]. «</span><span class="aya-trans" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large; box-sizing: border-box;">و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است، به‌طور قطع خواهند گفت: "الله". بگو آیا درباره‌ی معبودانی که جز الله می‌پرستید، هیچ اندیشیده‌اید که اگر الله زیانی برای من بخواهد، آیا آنها می‌توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند یا اگر رحمت و بخشایشی برای من بخواهد، آیا آنها می‌توانند رحمتش را از من باز دارند؟ بگو: الله، برایم کافی‌ است و توکل‌کنندگان تنها بر او توکل می‌کنند</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">».</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span class="KFGQPC1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px;">عن عمران بن حصین&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">س</span>&nbsp;أنّ النَّبی&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;رأى رجلاً فی یده حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَال:َ«مَا هَذِهِ؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، فقَالَ: «انزعها فإنَّهَا لا تَزِیدُكَ إِلا وَهْنًا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِیَ عَلَیْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا».&nbsp;</span>[روایت احمد با سندی که اشکالی در آن نیست.]&nbsp;<span name="noteBody38" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۳۸]</span></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه:</span>&nbsp;عمران بن حصین<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;س</span>&nbsp;می‌گوید: رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;انگشتری در دست مردی دید. پرسید: «این- برای- چیست؟» آن مرد پاسخ داد: این حلقه را به‌قصد جلوگیری از ضعف جسمی، به دست کرده‌ام. رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;فرمود: «آن را درآور؛ زیرا فقط بر ضعف تو می‌افزاید؛ اگر در حالی بمیری که این را پوشیده‌ای، هرگز رستگار نخواهی شد».</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">امام احمد<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">/</span>&nbsp;روایت دیگری آورده است که عقبه بن عامر<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;س</span>&nbsp;می‌گوید: رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;فرمود: «<span class="KFGQPC1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px;">مَنْ تَعَلَّقَ تَمِیمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ</span>».&nbsp;<span name="noteBody39" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۳۹]</span></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه:</span>&nbsp;رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;فرمود: «کسی که "تمیمه"&nbsp;<span name="noteBody40" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۴۰]</span>&nbsp;به گردن بیاویزد، الله متعال خواسته‌اش را نافرجام گرداند و آن‌که "ودعه"&nbsp;<span name="noteBody41" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۴۱]</span>&nbsp;به خود بیاویزد، الله متعال آرامش را از او بگیرد».</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">و در روایت دیگری آمده است: «<span class="KFGQPC1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px;">من تعلَّق تمَیمة فَقد أشرَك</span>».&nbsp;<span name="noteBody42" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۴۲]</span></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه:</span>&nbsp;«هرکه مُهره‌ای- برای شفا یا جلوگیری از زخم چشم- بیاویزد، شرک ورزیده است».</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">ابن ابی‌حاتم<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">/</span>&nbsp;روایت کرده است که حذیفه- بن یمان-<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;س</span>&nbsp;مردی را دید که برای دفع تب و بیماری، "نخی"&nbsp;<span name="noteBody43" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۴۳]</span>&nbsp;در دستش بسته بود؛ حذیفه<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;س</span>&nbsp;آن را پاره کرد و این آیه را تلاوت نمود:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَمَا یُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">﴾</span>&nbsp;[یوسف: ۱۰۶]. «و بیشترشان به الله ایمان نمی‌آورند و فقط مشرکند».</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span id="noteBody38" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">[۳۸] مسند امام احمد (۴/۴۴۵)؛ سنن ابن ماجه، ش:۳۵۳۱؛ ابن‌حبان در الموارد، ش: ۱۴۱۱؛ و حاكم در المستدرک (۴/۲۱۶) ، این حدیث را صحیح دانسته‌اند و ذهبی نیز تأییدش کرده است.</font></span><span id="noteBody39" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">[۳۹] مسند احمد (۴/۱۵۴)؛ روایت ابویعلی؛ حاکم این حدیث را روایت نموده و آن را صحیح دانسته و ذهبی نیز تأییدش کرده است.</font></span><span id="noteBody40" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">[۴۰] منذری گوید: تمیمه، مهره‌ها یا گردن‌بندهایی بود که به خود می‌آویختند و اعتقاد داشتند که دفع بلا می‌کند!</font></span><span id="noteBody41" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">[۴۱] وَدَعه، مُهره‌های سفید و صدف‌مانندی که برای جلوگیری از چشم زخم به خود می‌آویختند. تمیمه و ودعه، شامل تمام مُهره‌ها و چیزهایی از قبیل: دست‌بندها، بازوبندها- مانند تیربند-، استخوان، نوشته‌ها و دیگر آویزهایی می‌شود که برای حصول شِفا یا دفع بلا یا با چنین اعتقاداتی به خود یا فرزندانشان می‌بندند و جزو اعمال شرک‌آمیز است.</font></span><span id="noteBody42" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">[۴۲] ر.ک: صحیح الجامع الصغیر وزیادته، از آلبانی<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">/</span>، ش: ۶۳۹۴ با لفظ: «مَن عَلَّقَ...».</font></span><span id="noteBody43" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font style="" face="Mihan-Nassim" size="6">[۴۳] مانندِ بازوبندها و تعویذهایی که امروزه برخی از مردمِ خرافاتی، برای حصول شفا یا دفع بلا و زخم چشم به دست یا بازوی خود می‌بندند.</font></span></span></p> text/html 2017-10-14T20:15:27+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal تفسیر توحید و مفهوم لا إله إلا الله http://subject2.mihanblog.com/post/2555 <h1 class="title1" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: droidkufi_regular; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: green; background-color: rgb(251, 251, 251);">باب (۶): تفسیر توحید و مفهوم لا إله إلا الله</h1><div><br></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Courier; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;متعال&nbsp;&nbsp;</span>می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِینَ یَدۡعُونَ یَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِیلَةَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَیَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَیَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ٥٧</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الإسراء: ۵۷]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">کسانی که (مشرکان) آنها را می‌خوانند، خود جویای وسیله‌ای برای تقرب و نزدیکی به پروردگارشان هستند- تا کدامینشان نزدیک‌تر باشد- و به رحمتش امیدوارند و از عذابش می‌ترسند. به‌راستی که عذاب پروردگارت درخورِ پرهیز است</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Courier; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">و می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِیمُ لِأَبِیهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِی بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِی فَطَرَنِی</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الزخرف: ۲۶-۲۷]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">و زمانی (را یادآوری کن) که ابراهیم به پدر و قومش گفت: همانا من از آنچه می‌پرستید، بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده است</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Courier; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">همچنین می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[التوبة: ۳۱]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">آنان، دانشمندان و راهبانشان را به جای الله، به خدایی گرفتند</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Courier; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">و نیز می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا یُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِ</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>[البقرة: ۱۵۶]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">برخی از مردم معبودانی غیر از الله برمی‌گزینند که آنها را همانند الله دوست می‌دارند؛ اما مؤمنان، الله را بیشتر دوست دارند</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Courier; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">رسول‌الله(<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">ص)</span>&nbsp;فرموده است: «<span class="KFGQPC1" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; direction: rtl; line-height: 30px;">مَنْ قَالَ لا إله إلا الله وَكَفَرَ بِمَا یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ</span>». [روایت مسلم]&nbsp;<span name="noteBody34" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۳۴]</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Courier; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه:</span>&nbsp;«هرکس لاإله‌الاالله بگوید و به آنچه غیر از او پرستش می‌شود، کفر ورزد، جان و مالش مورد احترام و محفوظ می‌باشد و رسیدگی به اعمالش با الله متعال است».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Courier; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span id="noteBody34" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">[۳۴] صحیح مسلم، ش:۲۳</span></span></p> text/html 2017-10-14T20:10:50+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal دعوت به شهادت لا إله إلا الله http://subject2.mihanblog.com/post/2554 <h1 class="title1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 36px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: green; text-align: center; background-color: rgb(251, 251, 251);"><font face="times new roman, times, serif">باب (۵): دعوت به شهادت لا إله إلا الله</font></h1><h1 class="title1" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 36px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: green; background-color: rgb(251, 251, 251);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 18px; text-align: justify;"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="times new roman, times, serif">الله متعال<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِیلِیٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِیۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ١٠٨</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">﴾</span>&nbsp;[یوسف: ۱۰۸]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">بگو: این راه من است که همراهِ پیروانم، با بصیرت و آگاهی به‌سوی الله فرا می‌خوانم؛ و الله، پاک و منزه است. و من جزو مشرکان نیستم</span>».</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 18px; text-align: justify;"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="times new roman, times, serif"><span class="KFGQPC1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px;">عن ابن عباس<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;ب</span>؛ أنَّ رسول الله&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;لمّا بَعثَ مُعَاذاً إلى الیمن قال له:«إِنَّكَ تَأْتِی قَوْمًا من أَهْلِ الكِتَابِ، فلیكن أول ما تدْعُوهُمْ إِلَیه: شْهاَدةُ أَنْ لا إله إلا الله (وفی روایة:إلى أن یوحّدوا الله) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِك،َ فَإِیَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهَا وَبَیْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».</span>[بخاری و مسلم]&nbsp;<span name="noteBody19" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۱۹]</span></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 18px; text-align: justify;"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="times new roman, times, serif"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه:</span>&nbsp;ابن‌عباس<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;می‌گوید: رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;ص</span>&nbsp;هنگامی که معاذ<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(رض)</span>&nbsp;را (برای دعوت، به یمن) فرستاد، به او فرمود: «تو نزد کسانی می‌روی که اهل کتابند؛ آنان را به گفتن لاإله‌إلاالله- و در روایتی دیگر: به اقرار به وحدانیت الله- دعوت کن و چون لاإله‌إلاالله را گفتند، به آنها خبر بده که الله در شبانه‌روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ اگر پذیرفتند، به آنها اعلام کن که الله زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته شده، به فقیرانشان داده می‌شود. اگر این فرمان را پذیرفتند، از گرفتن اموال قیمتیِ آن‌ها (به عنوان زکات) بپرهیز و از دعای مظلوم بترس؛ زیرا هیچ حجابی، میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد».</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 18px; text-align: justify;"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="times new roman, times, serif"><span class="KFGQPC1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px;">وعن سهل بن سعد&nbsp;رض&nbsp;أنّ رسول الله&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;قال: یَوْمَ خَیْبَرَ:«لأعْطِیَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلا یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُه، یفْتَحُ الله عَلَی یَدَیْهِ»، فَبَاتَ النَّاسُ یدوكون لَیْلَتَهُمْ أَیُّهُمْ یُعْطَاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;كُلُّهُمْ یَرْجُوا أن یعطاها فَقَال:َ«أَیْنَ عَلِی ابن ابی طالب؟» فَقِیلَ هو یَشْتَكِی عَیْنَیْهِ، فأرسلوا إلیه فأُتی به، فَبَصَقَ فِی عَیْنَیْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ یَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرّایة فَقَال:َ«انْفُذْ عَلَی رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَی الإِسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ. من حق الله تعالى فیه، فَوَاللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ بِكَ رَجُلا واحداً خیر لك من حُمْرُ النَّعَمِ».</span>&nbsp;[بخاری و مسلم]&nbsp;<span name="noteBody20" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۲۰]</span></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 18px; text-align: justify;"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="times new roman, times, serif"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه:</span>&nbsp;سهل بن سعد ساعدی<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(رض)</span>&nbsp;می‌گوید: رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">ص</span>&nbsp;روز "خیبر" فرمود: «فردا این پرچم را به دست مردی خواهم داد که الله، فتح و پیروزی را به دست او رقم خواهد زد؛ او، الله و پیامبرش را دوست دارد و الله و پیامبرش نیز او را دوست دارند». مردم، شب را در حالی سپری کردند که به یکدیگر می‌گفتند: کدام‌یک از آنها پرچم را دریافت خواهد کرد. صبح که شد، مردم نزد رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;ص</span>&nbsp;رفتند و هر یک از آنها آرزو داشت که پرچم به او واگذار شود. پیامبر<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;ص</span>&nbsp;فرمود: «علی بن ابی‌طالب کجاست؟» گفتند: ای رسول‌خدا! چشمش درد می‌کند. فرمود: «دنبالش بفرستید». علی<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;س</span>&nbsp;را آوردند. رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;ص</span>&nbsp;از آب دهان خویش به چشمان علی مالید و علی<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;س</span>&nbsp;بلافاصله بهبود یافت؛ گویا هیچ دردی نداشته است. آن‌گاه پیامبر<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;ص</span>&nbsp;پرچم را به او داد. علی<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;س</span>&nbsp;پرسید: آیا با آنان بجنگم تا آنکه مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود: «بدون عجله، به سوی آنها برو تا به منطقه‌ی آنان برسی؛ آن‌گاه آنان را به سوی اسلام فرابخوان و آنان را از حقوق الله متعال که در دین بر آنها واجب می‌شود، آگاه کن. به الله سوگند که اگر الله، یک نفر را به‌وسیله‌ی تو هدایت نماید، برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است».</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-size: 18px; text-align: justify;"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span id="noteBody19" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="times new roman, times, serif">[۱۹] صحیح بخاری، در چندین مورد، از جمله: (۱۳۹۵، ۱۴۵۸)؛ و صحیح مسلم، ش: ۱۹؛ به نقل از معاذ<span class="symbol" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;س</span>.</font></span><span id="noteBody20" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><font face="times new roman, times, serif">[۲۰] صحیح بخاری در چند مورد، از جمله: (۲۹۴۲، ۴۲۱۰) و صحیح مسلم، ش: ۲۴۰۶.</font></span></span></p></h1> text/html 2017-10-14T20:06:16+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal موحد راستین بدون حساب وارد بهشت خواهد شد !! http://subject2.mihanblog.com/post/2552 <h1 class="title1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: droidkufi_regular; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: green; text-align: center; background-color: rgb(251, 251, 251);">موحد راستین بدون حساب وارد بهشت خواهد شد</h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;أ</span>&nbsp;می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">إِنَّ إِبۡرَٰهِیمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِیفٗا وَلَمۡ یَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ١٢٠</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[النحل: ۱۲۰]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">بی‌گمان ابراهیم، خود یک امت فرمانبردار برای الله و (نیز) حنیف (و حق‌گرا) بود؛ و از مشرکان نبود</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">همچنین می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَٱلَّذِینَ هُم بِرَبِّهِمۡ لَا یُشۡرِكُونَ ٥٩</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[المؤمنون: ۵۹]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">و آنان که به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">حصین بن عبدالرحمن گوید: نزد سعید بن جبیر بودم که گفت: چه کسی از شما پاره‌ستاره‌ای را که دیشب سقوط کرد دیده است؟ گفتم: من دیده‌ام. البته من در حال ادای نماز نبودم؛ بلکه حشره‌ای زهرآگین به من نیش زده بود. گفت: آن‌گاه چه کردی؟ گفتم: رقیه خواندم.&nbsp;<span name="noteBody10" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۱۰]</span>&nbsp;پرسید: چرا این کار را کردی؟ گفتم: به‌خاطر حدیثی که از شعبی شنیده بودم. سوال کرد: چه حدیثی؟ پاسخ دادم: او از بریده بن حصیب نقل می‌کرد که [رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;فرمود]: «رقیه خواندن جایز نیست مگر در دو مورد: در چشم زخم و در گزیدن گزندگان».&nbsp;<span name="noteBody11" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۱۱]</span>&nbsp;سعید گفت: کار خوبی است که انسان چیزی را که شنیده، بدون کم و کاست بیان کند؛ ولی ما روایتی از ابن‌عباس<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ب</span>&nbsp;داریم که رسول الله&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">ص</span>&nbsp;فرموده است:&nbsp;<span class="KFGQPC1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px;">«عُرضَت علیَّ الأمَم، فَرَأیْت النَّبِیَّ وَمعَه الرُّهیْطُ والنَّبِیَّ ومَعهُ الرَّجُل وَالرَّجُلان، وَالنَّبِیَّ ولیْسَ مَعهُ أحدٌ إذ رُفِعَ لِى سوادٌ عظیمٌ فظننتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِی، فَقِیلَ لِى: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظیم فقیل لى انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظیم فقیل لی: هَذه أُمَّتُك، ومعَهُمْ سبْعُونَ أَلْفاً یَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَیْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ». ثُمَّ نَهَض فَدَخَلَ منْزِلَه، فَخَاض النَّاسُ فی أُولَئِكَ الَّذینَ یدْخُلُون الْجنَّةَ بِغَیْرِ حسابٍ وَلا عذاب، فَقَالَ بعْضهُم: فَلَعَلَّهُمْ الَّذینَ صَحِبُوا رسول‌اللَّه<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;وقَال بعْضهُم: فَلعَلَّهُمْ الَّذینَ وُلِدُوا فی الإسْلام، فَلَمْ یُشْرِكُوا باللَّه شیئاً وذَكَروا أشْیاء فَخرجَ عَلَیْهمْ رسول اللَّه<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;فَقال: «مَا الَّذی تَخُوضونَ فِیه؟» فَأخْبَرُوهُ فَقال: «هُمْ الَّذِینَ لا یرقُونَ، وَلا یَسْتَرْقُون، وَلاَ یَتَطیَّرُون، وَعَلَى ربِّهمْ یتَوكَّلُونَ». فقَامَ عُكَّاشةُ بنُ مُحْصِن فَقال: ادْعُ اللَّه أنْ یجْعَلَنی مِنْهُم، فَقال: «أنْت مِنْهُمْ». ثُمَّ قَام رَجُلٌ آخَرُ فَقال: ادْعُ اللَّه أنْ یَجْعَلَنِی مِنْهُمْ فقال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»</span>. [متفق علیه]&nbsp;<span name="noteBody12" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۱۲]</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه:</span>&nbsp;ابن‌عباس<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ب</span>&nbsp;می‌گوید: رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;فرمود: «امت‌ها به من نشان داده شدند؛ پیامبری دیدم که کم‌تر از ده نفر با او بودند و پیامبری مشاهده کردم که یک یا دو نفر همراهش بودند و پیامبری دیدم که هیچ‌کس با او نبود تا این‌که گروه بزرگی به من عرضه گردید. گمان کردم که امت من هستند. به من گفته شد: این‌ها، موسی و قومش هستند؛ به افق نگاه کن. نگاه کردم و جمعیت انبوهی دیدم. به من گفته شد: افق دیگر را بنگر. آن سوی افق نیز جمعیت انبوهی مشاهده کردم؛ به من گفتند: این، امت توست که هفتاد هزار نفر از آنها بدون حساب و عذاب، وارد بهشت می‌شوند». سپس رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;برخاست و به خانه‌اش رفت. آن‌گاه مردم درباره‌ی کسانی که بدون حساب و عذاب وارد بهشت می‌شوند، به بحث و گفتگو پرداختند. برخی می‌گفتند: شاید آنها، اصحاب رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;باشند. و برخی دیگر می‌گفتند: شاید آنها، کسانی باشند که در دوران اسلام متولد شده‌اند و هیچ‌گاه به الله شرک نورزیده‌اند. رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;از خانه‌اش بیرون آمد و پرسید: «درباره‌ی چه موضوعی، بگومگو دارید؟» لذا موضوع بگومگوی خود را با رسول‌خدا<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;در میان گذاشتند. فرمود: «آنها، کسانی هستند که "دَم و افسون" نمی‌خوانند و درخواست تعویذ (دم و افسون) نمی‌نمایند، فال نمی‌گیرند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند». عکاشه بن محصن<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;س</span>&nbsp;برخاست و گفت: از الله بخواهید که من، جزو آنها باشم. پیامبر<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ج&nbsp;</span>فرمود: «تو، جزو آنها هستی». مردی دیگر برخاست و گفت : «از خدا بخواهید که من نیز جزو آنها باشم». فرمود: «عکاشه در این زمینه بر تو پیشی گرفت».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span id="noteBody10" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">[۱۰] منظور از رُقْیه، خواندن دعای شرعی و دم کردن بر بدن است.</span><span id="noteBody11" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">[۱۱] روایت احمد و ابن‌ماجه از بریده بن حصیب اسلمی به‌صورت مرفوع؛ و نیز روایت احمد و ابوداود ترمذی از عمران بن حصین به صورت مرفوع؛ هیثمی گوید: رجال احمد، ثقه هستند.</span><span id="noteBody12" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">[۱۲] صحیح بخاری، ش: ۵۷۰۵؛ و صحیح مسلم، ش: ۲۲۰. گفتنی است که این، لفظ مسلم<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">/</span>&nbsp;می‌باشد؛ چون در روایتی که بخاری<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">/</span>نقل کرده، «لایرقون» نیامده و به جای آن، «لایکتوون» آمده است؛ یعنی: «از کسی نمی‌خواهند که آنها را داغ کند». لفظ مسلم، از لحاظ سند و متن، شاذ است.</span></span></p> text/html 2017-10-14T19:51:43+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal توحید چیست ؟ http://subject2.mihanblog.com/post/2550 <h1 class="title1" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: droidkufi_regular; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: green; background-color: rgb(251, 251, 251);">باب (۱): توحید</h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">الله تبارک و تعالی فرموده است:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِیَعۡبُدُونِ ٥٦</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الذاریات: ۵۶]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">همچنین فرموده است:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِی كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[النحل: ۳۶]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">در هر امتی پیامبری (با این پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش کنید و از معبودان باطل دوری نمایید!</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِیَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَیۡنِ إِحۡسَٰنًا</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الإسراء: ۲۳]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">همچنین می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَیۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَیۡ‍ٔٗا</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الأنعام: ۱۵۱]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزى را شریک خدا قرار ندهید</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَیۡ‍ٔٗا</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[النساء: ۳۶]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">ابن‌مسعود<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;س</span>&nbsp;می‌گوید: «هرکه دوست دارد واپسین وصیت و رهنمود محمد<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;را ببیند، این فرموده‌ی الله متعال را بخواند که:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَیۡكُمۡ</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الأنعام: ۱۵۱]. تا آنجا که می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِی مُسۡتَقِیمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الأنعام: ۱۵۳]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">بگو: بیایید آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برایتان بیان کنم؛ اینکه چیزی را با او شریک قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید؛ ما، شما و آنان را روزی می‌دهیم و به کارهای زشت اعم از آشکار و پنهانش نزدیک نشوید و کسی را که الله، کشتنش را حرام نموده، جز به‏حق نکشید. اینها، همان احکامی است که (پروردگار،) شما را به آن سفارش نموده تا خردتان را به‌کار بندید. به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید تا آنکه به سن تشخیص برسد و پیمانه و وزن را به عدالت و به طور کامل ادا کنید. الله، هیچ‌کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد و چون (برای داوری) سخن گفتید، عدالت را رعایت نمایید؛ حتی اگر (در مورد) خویشاوند(تان) باشد و به پیمان الهی وفا کنید. اینها همان احکامی است که (الله) شما را بدان سفارش می‌کند تا پند بگیرید. و (به شما خبر داده) که این، راه راست من است؛ پس از آن پیروی نمایید و از راه‌های دیگر پیروی نکنید...</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">از معاذ بن جبل&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">س</span>&nbsp;روایت است که:&nbsp;<span class="KFGQPC1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px;">كُنتُ رِدْفَ النَّبیِّ<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;عَلَى حِمارٍ فقال: «یَا مُعَاذُ هَل تَدری مَا حَقُّ اللَّه عَلى عِبَادِهِ، ومَا حَقُّ الْعِبادِ عَلى اللَّه؟» قلت: اللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قال: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَن یَعْبُدُوه، وَلا یُشْرِكُوا بِهِ شَیْئا، وَحقَّ العِبادِ عَلى اللَّهِ أَنْ لا یُعَدِّبَ مَنْ لا یُشِركُ بِهِ شَیْئًا». فقلت: یا رسولُ اللَّهِ أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاس؟ قال: «لا تُبَشِّرْهُم فَیَتَّكِلُوا».</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه:</span>&nbsp;معاذ بن جبل<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;س</span>&nbsp;می‌گوید: پشتِ سرِ پیامبر<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;بر الاغی سوار بودم. پیامبر<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">ص</span>&nbsp;فرمود: «ای معاذ! آیا می‌دانی حق الله بر بندگان، و حق بندگان بر الله چیست؟» گفتم: الله و پیامبرش داناترند. فرمود: «حقّ الله بر بندگان، این ا‎ست که او را عبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر الله، این ا‎ست که کسی را که به او شرک نمی‌ورزد، عذاب نکند». گفتم: ای رسول‌خدا! آیا این مژده را به مردم برسانم؟ فرمود: «خیر؛ این مژده را مگو. زیرا بیم آن می‌رود که بر این مژده، تکیه کنند و عمل را ترک نمایند».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">شیخین (=بخاری و مسلم) این حدیث را در «صحیحین» روایت کرده‌اند.&nbsp;<span name="noteBody3" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۳]</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد:</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱- حکمت آفرینش جن‌ها و انسان‌ها.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۲- عبادت، همان توحید و یکتاپرستی است؛ زیرا کشمکش و نزاع، بر سرِ توحید می‌باشد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۳- اگر کسی به‌طور کامل پایبند توحید نباشد، الله را عبادت نکرده‌ است؛ چنانکه آیه‌ی&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الکافرون: ۳-۵]. بدین نکته تصریح نموده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۴- حکمت ارسال پیامبران.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۵- به سوی همه‌ی ملت‌ها، پیامبری فرستاده شده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۶- دین تمامی انبیا، یکی بوده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۷- مساله‌ی مهم این است که عبادت و توحید واقعی، بدون کفر ورزیدن به طاغوت یا معبودان باطل تحقق نمی‌یابد. چنانکه این مطلب در آیه‌ی ۲۵۶ سوره‌ی بقره بیان شده است:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">فَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَیُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[البقرة: ۲۵۶]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">بنابراین کسی که به طاغوت (= معبودان باطل) کفر بورزد و به الله ایمان بیاورد، به دستاویز محکم (و ناگسستنیِ ایمان) چنگ زده است</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۸- طاغوت، عام است و همه‌ی معبودان باطل را دربرمی‌گیرد؛ یعنی طاغوت به هرکس و هر چیزی گفته می‌شود که غیر از الله پرستش گردد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۹- اهمیت ویژه‌ی آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره‌ی انعام در نزد گذشتگان نیک این امت؛ در این سه آیه، ده مساله‌ی مهم بیان شده که نهی از شرک، در رأس آنهاست.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۰- آیات محکم سوره‌ی اسراء که در آنها به هجده نکته‌ی مهم تصریح شده است؛ بدین‌سان که الله متعال در ابتدای این آیات فرموده است:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا ٢٢</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الإسراء: ۲۲]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">هیچ معبود دیگری را شریک الله قرار مده که نکوهیده و خوار خواهی شد</span>». و باز در پایان همین آیات تأکید فرموده است:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِی جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّدۡحُورًا</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الإسراء: ۳۹]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">و هیچ معبودی را شریک الله قرار مده که نکوهیده و به‌دور از رحمت الهی در دوزخ خواهی افتاد</span>». الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ﻷ&nbsp;</span>در همین آیه، اهمیت این نکات را به ما یادآوری می‌کند و می‌فرماید:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَیۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِ</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[الإسراء: ۳۹]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">این احکام از حکمت‌هایی است که پروردگارت به‌سوی تو وحی نموده است</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۱- آیه‌ی ۳۶ سوره نساء نیز که آیه‌ی حقوق دهگانه نامیده می‌شود، با این فرموده‌ی اللهسبحان وتعالی آغاز می‌گردد که:&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴿</span><span class="aya" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;KFGQPC Uthmanic Script HAFS&quot;; direction: rtl; color: rgb(120, 0, 0); line-height: 30px;">وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَیۡ‍ٔٗا</span><span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">﴾</span>&nbsp;[النساء: ۳۶]. «<span class="aya-trans" style="box-sizing: border-box;">و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید</span>».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۲- آگاهی از وصیت رسول الله&nbsp;<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">ص</span>&nbsp;در هنگام وفاتش.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۳- شناخت حق الله بر بندگانش.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۴- شناخت حق بندگان بر الله، در صورتی که حق الله را ادا کنند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۵- بیشتر اصحاب پیامبر<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>&nbsp;از این مساله اطلاع نداشتند.&nbsp;<span name="noteBody4" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۴]</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۶- جواز کتمان علم، به خاطر پاره‌ای از مصلحت‌های شرعی.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۷- استحباب بشارت دادن مسلمان به آنچه که خوشحالش می‌گرداند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۸- ترس از اینکه مردم با تکیه بر رحمت‌های گسترده‌ی الله، دست از عمل بردارند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۱۹- هرگاه کسی پاسخ سوالی را ندانست، بگوید: والله اعلم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۲۰- جواز اختصاص دادن برخی از افراد برای آموزش مطلب یا نکته‌ای علمی به آنان.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۲۱- تواضع رسول‌الله<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ص</span>؛ چنانکه سوار الاغ می‌شدند و پشت سر خود نیز کسی را سوار می‌کردند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۲۲- جواز سوار کردن کسی، پشت سر خود بر حیوانی.&nbsp;<span name="noteBody5" class="footnote" style="box-sizing: border-box;">[۵]</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۲۳- منزلت و مقام معاذ بن جبل<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;س</span>.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">۲۴- اهمیت والای مساله‌ی توحید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">***</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(115, 115, 115); font-family: &quot;KFGQPC Uthman Taha Naskh&quot;; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span class="matn" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;"><span id="noteBody3" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">[۳] صحیح بخاری، ش: ۲۸۵۶؛ و صحیح مسلم، ش: ۳۰.</span><span id="noteBody4" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">[۴] در شرح استاد عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ آمده است: بیشتر صحابه نمی دانستند که "حق بندگان بر الله، این ا‎ست که کسی را که به او شرک نمی‌ورزد، عذاب نکند"؛ چرا که پیامبر<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">ص</span>&nbsp;به معاذ<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;س</span>&nbsp;فرمود: «این مژده را به مردم مرسان؛ زیرا بیم آن می‌رود که بر این مژده، تکیه کنند و عمل را ترک نمایند». لذا معاذ<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;س</span>&nbsp;این مژده را تا واپسین لحظات حیاتش مخفی نگه داشت و بدین‌سان بسیاری از صحابه<span class="symbol" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;CTraditional Arabic&quot;;">&nbsp;ش</span>&nbsp;این نکته را نمی دانستند.</span><span id="noteBody5" class="noteBody" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 30px; display: block;">[۵] در برخی نسخه‌های این کتاب آمده است: در صورتی که حیوان، توانش را داشته باشد.</span></span></p> text/html 2017-10-14T19:48:22+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal فتواهای پلاستیکی و خنده دار مقلدین احناف http://subject2.mihanblog.com/post/2549 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-size: large;">از آنجائیکه مقلدین دارای فتاوای پلاستیکی و خنده دار هستند لذا برای پنهان کردن فتاوای پلاستیکی خود به اهل الحدیث نسبت های ناروایی دادند.</span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">حال اگر به این فتاوا نگاه کنید متوجه خواهید شد که صوفیان چه فتاوای پلاستیکی دارند.</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">1-نماز با نجاست به اندازه یک درهم جایز است(هدایه 1/42)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">2-حمل سگ در نماز جایز است(فتاوای شامی 1/802)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">3-خاتمه نماز با خارج کردن باد یا صدا فرض هست(هدایه ؛ قدوری فقه المیسر و...)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">4-پاک کردن نجاست با زبان جایز است (فتاوای قاضی خان 1/11)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">5-جماع کردن با حیوان اگر منی خارج نشود؛ غسل ندارد (فتاوای شامی1/661)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">6-آله تناسلی صوفیان اگر در دبر خودشان فرو رود و اگر انزال نشود غسل واجب نیست(در المختار 1/261)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">7-جماع با میت (مرده) و دختر نابالغ اگر منی خارج نشود غسل واجب نیست(در مختار 1/661)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">8-جماع با مرده و حیوان کفاره ندارد فرقی نمیکند منی خارج شود یا نه(هدایه1/912 و قاضی خان 1/89)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">9-اگر مردی با مرد دیگری در حالت روزه لواط کند و منی خارج نشود قضای و غسل و کفاره ندارد.(قاضی خان 1/99)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">10-لمس کردن و بوسیدن فرج حیوان و منی خارج شدن در این حالت روزه باطل نمی شود(در مختار 2/993)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">11-شهر مدینه حرم محسوب نمی شود.(در مختار 2/626)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">12-اگر زنی را اجاره کند تا زنا کند نزد صوفیان حد ندارد.(قاضی خان 4/821)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">13-اگر کسی قصدا محرم ذات رحم را نکاح کند (مانند دختر ؛ خواهر ؛مادر ؛ عمه ؛ خاله ) و با آنها بخوابد ؛ نزد صوفیان هیج حدی ندارد(قاضی خان 4/812)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">14- اگر عمل کسی عمل قوم لوط را انجام دهد یا با زن خود در دبر جماع کند حد ندارد (هدایه 2/516)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">15-با حیوان جماع کردن به منزله زنا نیست و هیچ حدی ندارد.(هدایه 2/517)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">16-استمناء با دست زن و خادم خود جایز است (فتاوای شامی 2/399)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">17- ذبح سگ و الاغ &nbsp;و فروش گوشت آنها بر روایت صحیح جایز هست(فتاوای عالمگیری 3/115)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">18-نوشتن آیات قرآن با خون و ادرار جایز هست (قاضی خان 2/780)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">19-یکی از شرایط امام جماعت نماز خوشگل بودن همسرش هست(درمختار 1/378)</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><font size="4">20-اگر در شیر و عسل و روغن نجاست باشد با سه بار جوشاندن پاک می گردد.(در مختار 1/334</font></span></p> text/html 2017-10-14T18:42:33+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal نقدی بر فرقه دیوبندی حنفی وبیان افکار وعقائدشان http://subject2.mihanblog.com/post/2548 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><font size="5" style="" face="Mihan-IransansBold">نقدی بر فرقه دیوبندی حنفی وبیان افکار وعقائدشان</font></span></div><div><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font size="4">تقلید مذهب مقلدین جامد پل تحیر لادینی است.</font></span></p><p style=""><font size="4"><span style="line-height: 18px;">&nbsp;</span>یکی از جارحین هم عصر جناب مفتی زکریا دهوار سراوانی و مولوی نظر محمد زعیمی جالقی و مولوی عبدالسلام شولیبر زاهدانی و علی بجارزهی معاون شیخ الحدیث گشت محمدامین صفدر پاكستانی و علی رسولی خراسانی و عبدالرحیم لاجپوری و محمد نور احمدی و دكتر عبدالله عبدالعزیز حمارسوار و نائب ابن سبا و سرفراز خان صفدر نائب جابر جعفی كذاب و دكتر محمد سعید رمضان بوطی و حكیم اختر و عبدالعزیز نعمانی و محمدعلی جمالزهی دارای گواهینامه پایه یك ناقه و حمار محلی و خیول خاشی فارغ شده حوزه علمی ترشاب و مولوی ناصر كرد خطیب مسجد جامع مولوی یارمحمد ریگی و نائب ابن الملجم جزاهم الله ما یستحقون که بر علیه مسلمین متبعین قرآن و حدیث الصحیح خاتم الانبیاء در خط جمهور علماء امت از صحابه و تابعین الی یوم الدین: حمله و دروغ پردازی و جرح بلادلیل نموده اند الان بنده بطور گذرا: عقیده و مذهبشان را از کتب سطح بالا معتبر و معتمد بدون تردید الی یوم الوعید و بدون کم زیاد نقل می کنم تا خواننده ثالث منصف قضاوت فرمایند.</font></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">1ـ در قرآن بودن بسم الله الرحمن الرحیم شک و شبهه است نورالانوار ص 7 و لم یکفر جاحدها لشبهه فیها تنویر الابصار و در المختار منزل من الله تعالی فی زعم شولیبر. مطلب فی بیان المتواتر و الشاذ مطلب قرأه البسمله ص 330 ج 1 طبع احیاء التراث العربی بیروت لبنان از فتاوی شامی</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">2 و من زعم ان المعوذتین لیستا من القرآن لا یکون کافراً فتاوی نوازل ص 19 و فتاوی قاضی خان 574 ج 3 باب مایکون کفراً و مالا یکون کفراً</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">3ـ الم ترکیف فعل ربک (1) یابد و ح یا جبرئیل (2) یا اصحاب الفیل (3) یا خان یا تنکفیل (4) الم یجعل کیدهم فی تضلیل (5) یا خالق یا میکائیل (6) و ارسل علیهم طیرا ابابیل (7) یا شهدا نیل یا همرائیل (8) ترمیهم بحجاره (9) یا رحمن یا امواکیل (10) من سجیل (11) فجعلهم کعصف ماکول (12)</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">با عضم یا لرمائیل (13) موارد الشوارد محمد عصر نقشبندی سربازی ص 234. اهل سنت تحریف و انکار قرآن را کفر میدانند.</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(4) اگر مادر، دختر، خواهر و عمه و خاله خود را نکاح و زنا نمود حد شرعی واجب نمیشود البته مهریه و تعزیز واجب است فتح القدیر و هدایه و قدوری و کنزالدقائق، بحرالرائق. فتاوای قاضی خان. نهرالفائق، فتاوی عالم گیری ص 149 ج 2 و الاسبیجابی.</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">رد المحتار، در المختار، تنویرالابصار، و غیرها کتاب الحدود باب الوط الذی یوجب الحد و الذی لایوجبه</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">غیر مقلدین این نکاح را کفر و عامل آن را کافر مرتد و حکم آن را قتل می دانند نگاه کنید در سنن اربعه ترمذی شریف و ابوداود و ابن ماجه و نسائی به روایت براء بن عازب</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(7) پادشاه در تمام کارهای فحشاء از حدود شرعی معاف است الاالقصاص ـ الهدایه کتاب الحدود ص 52 ج 2 و فتح القدیر ص 50 ج 5 و فتاوی شامی و فتاوی قاضی خان 478 ج 3 ص 73 ج 3 زیرا به مولویها خیرات زیاد میدهند.</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(8) نابینا اگر بر بستری خود با زنی جماع نمود بگمان اینکه منکوحه او است حد بر او لازم است فتاوی قاضی خان ص 47 ج 2 کتاب الحدود فتح القدیر، الهدایه، کتاب الحدود زیرا به آخندها چانده نداده</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(9) شراب مسکر گندم، جو، ذرت، عسل حلال است و حد ندارد، هدایه ص 494 ج4 کتاب الاشربه جامعه الصغیر و تافع الکبیر ص 398 زیرا قیمت آب جواز شراب انگور، خرما ارزان تر اس.</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(10) تجارت گوشت سگ، الاغ، و تمام درندها وحشی بشرط ذبح کردن جائز است در روایت صحیحه از امام: المحیط عالم گیری الفصل الخامس فی بیع المحرم الصید و فی بیع المحرمات ص 115 ج 3 و فتاوی اهل سمرقند و اختیار الصدر الشهید و الذخیره زیرا گوشت گوسفند گران است مردم توانائی آن را ندارند</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(11) اگر زنی را برای زنا کردن اجاره نمود حد ندارد فتاوی قاضی خان و عالم گیری ص 149 ج 2 تاپول دارا درتنگی و فریشانی سردرگم نباشند و به آخند برسند و به مدارس مقلدین چانده بدهند</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(12) مال و ناموس مظلوم برای مدعی ظالم باد و شاهد دورغین &nbsp;و حکم قاضی در ظاهر و باطن حلال است، جامع الصغیر باب القضاء ص 327، عالم گیری باب فیما وقع القضاء بشهاده الزور ص 351 ج 3 و باب الرابع فی بیان المحرمات القسم التاسع المحرمات بالطلقات و الهدایه ص 313 ج 2 فصل فی بیان المحرمات اگر چنین نباشد پس سردارها و حاکم و کدخدا از کجا بخورند زنده باد دیوبند پایبند باد مفتی زکریا دهواری و نظرمحمد جالقی و مفتی قاسم بنی کمال و عبدالحلیم قاضی و احمد علی سهارنپوری محشی بخاری صفحه 1064 جلد دو و مولوی عبدالسلام شولیبر زاهدانی</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(13) کافر ذمی مسلمانی را قتل کرد یا پیامبر (ص) را توهین نمود یا بازن مسلمان بدکاری کرد عهد او نمی شکند ـ هدایه کتاب السیر باب الجزیه زیرا مالیات میدهد ص 598 ج 2 با این مذهب، آیه دوازده و شست یک سوره توبه و آیه 57 سوره الاحزاب را انکار میکنند. الا اشهدوا ان دمها هدر ابوداود حدیث 4361 باب الجکم فیمن سب رسول الله(ص) ص 650</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(14) توهین قرآن را جائز میدانند، تجنیس، فتاوی شامی مطلب فی التداوی بالمحرم ص 14 ج 1 عالم گیری فتاوی قاضی خان مفتی ابوبکر اسکاف متوفی 333 هجری کتاب الحظر و الاباحه برهامش عامل گیری ص 404 ج 3 و ص 356 ج 5 باب الثامن عشر فی التدوای و المعالجات: با تائید مفتی قاسم و عبدالحلیم قاضی دارالافتاء حوزه مکی زاهدان تاریخ 24/11/1323 ق شماره 3363</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(15) شرط افضلیت امام جماعت زن خوشگل و ذکر کوچک است تنویر الابصار و در المختار ص 375 ج 1 باب الامامه و طحطاوی شرح مراقیح الفلاح ص 60 باب الامامه زیرا این علامت سید است</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(16) سوت زدن سگ و گربه و راندن خر و حمل سگ نماز را فاسد نمیکند تنویر الابصار، درالمختار و رد المحتار ص 412 باب مایفسد الصلاه و مایکره فیها و باب شروط الصلوه ص 269 ج 1</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">اما حمل قرآن و خواندن ازان نماز را فاسد میکند، تنویر الابصار، درالمختار، ردالمحتار ص 419 ج 1 باب ما یفسد الصلاه و مایکره</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">(17) بدکاری با حیوان و زن مرده ودختر صغیره و ان غابت الحشفه و تصیر و مفضاه وضوء را نمیشکند و همچنین روزه و احرامش صحیح و فاسد نمیشود. عالم گیری و فتاوی قاضی خان و مناسک قاری محمد طیب دیوبندی تنویر الابصار، درالمختار و ردالمحتار مطلب فی رطوبه الفرج ص 112 ج 1 باب الغسل اینست قطره از دریاء مذهب مقلدین &nbsp;کل احناف هندوستان، پاکستان، افغانستان و ترکیه و بلوچستان ایران</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">ب</font></span></p></div>